Wspólnie ratujemy polskie zabytki za granicą

Kontynuując działania społeczności gminy Lubaczów w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, przy wsparciu 30-osobowej grupy wolontariuszy przeprowadził kolejne działania mające na celu ochronę i zabezpieczenie śladów polskości na obecnym terenie Ukrainy.

Dzięki pozyskanym środkom z Narodowego Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” w dniach 16-18 lipca 2019 r. zorganizowano trzydniowy wyjazd do pobliskiego Niemirowa, (rej. Jaworowski, Ukraina) grupy wolontariuszy i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w celu przeprowadzenia prac porządkowych i konserwatorskich. Uczestnicy wyjazdu to głównie mieszkańcy gminy Lubaczów tj. sołtysi, lokalni liderzy i mieszkańcy przygranicznych parafii, członkowie OSP, ZHP, KGW, członkowie Związku Strzeleckiego, czworo studentów oraz czterech skautów z Ukrainy (z Ługańska, Lwowa, Dniepropietrowska i Krymu) – którzy nawiązali z nami kontakt przez komendę lubaczowskiego hufca ZHP.

Przez trzy dni wykonano następujące działania:

  • przeprowadzono prac renowacyjno-remontowe przy pomniku króla Jana III Sobieskiego na niemirowskim rynku (czyszczenie bryły pomnika, odnowienie ogrodzenia, oczyszczenie i utwardzenie powierzchni wokół pomnika – wewnątrz ogrodzenia, uporządkowanie otoczenia pomnika), dodatkowo została wykonana i zamontowana na słupku obok pomnika tablica informująca o pomniku i finansowaniu przeprowadzonych prac w ramach programu Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019,
  • po przeprowadzonym szkoleniu konserwatorskim i instruktażu oczyszczono zabytkowe polskie nagrobki na starej, przedwojennej części cmentarza, odsłonięto i oczyszczono napisy na płytach nagrobnych, uporządkowano otoczenie wokół ponad 150 polskich nagrobków i cały teren cmentarza, wykoszono trawę, zakrzaczenia, wyniesiono śmieci na miejsce zbiórki. Poprawiono i wyprostowano metalowe ogrodzenia przy kilku starych nagrobkach.

Zrealizowane prace oraz szkolenie pozytywnie wpłynęły na popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego za naszą granicą oraz zwiększenie wiedzy wśród wolontariuszy na jego temat. Do prac porządkowych na cmentarzu włączyła się także miejscowa społeczność. Przez trzy dni na cmentarzu dało się zauważyć zwiększona aktywność mieszkańców, a część z nich aktywnie współpracowało przy porządkowaniu zabytkowej części cmentarza.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz ubezpieczenia oraz materiały, narzędzia i środki ochrony zapewnił organizator wyjazdu – Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie w ramach projektu „Prace konserwatorskie i porządkowe w Niemirowie”, zrealizowanego ze środków Narodowego Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved